Miniviveiro de árbores autóctonas.

En outubro comezamos a actividade do miniviveiro, do mesmo xeito que levamos a cabo desde o curso 2014-2015. Nesta ocasión o alumnado de 1º de ESO participa actívamente da proposta educativa do Seminario de Ciencias Experimentais en colaboración co Seminario de Idiomas/Departamento de Inglés, desenvolvendo todo o proceso e aplicando o que van aprendendo á práctica do plurilingüismo.

GERMINATION OF AN OAK ACORN – XERMINACIÓN DUNHA LANDRA DE CARBALLO – GERMINACIÓN DE UNA BELLOTA DE ROBLE.

1.- Recollecting acorns (or different seeds) in the countryside.

This is a very important step because the acorns must have a great quality to be germinated. We can follow these steps to germinate in the best conditions:

  • First we must reach a place where there are trees of the species that we want to plant (oak, coark oak…). Some of these species are even found in some parks near our home, it will be very easy to collect the desired fruit of the acorns. We must take the largest and greenest ones at the end of October or the beginning of November.
  • Then, we will have to introduce the acorns one by one. The one that sinks will be valid, if it floats, on the contrary, it will not be worth it. If they are green, it will not be easier for them to float.

1.- Recolección de landras (ou outras sementes) no campo.

Este é un paso moi importante, xa que as landras deben ter un grao elevado de calidade para que poidan xerminar. Para que esta selección sexa excelente débense seguir os seguintes pasos:

  • Primeiro debemos chegar a un sitio onde haxa árbores da especie que queiramos plantar (carballo, sobreira…). Algunhas destas especies atópanse mesmo nalgúns parques próximos ás nosas casas, polo que nos será moi fácil colleitar o froito desexado. No caso das landras debemos coller as de maior tamaño, verdes, sobre finais de outubro ou principios de novembro.
  • Despois teremos que introducir as landras nun recipiente cheo de auga. Isto valerá para facer unha proba vital do proceso de xerminación. Teremos que meter as landras unha a unha. A landra que se afunda será válida, mentres que se flota, non nos valerá. Se as landras están verdes o máis fácil será que non floten.

1.- Recolección de bellotas (u otras semillas) en el campo.

Este es un paso muy importante, ya que las bellotas deben tener un grado elevado de calidad para que puedan germinar. Para que esta selección sea excelente se deben seguir los siguientes pasos:

  • Primero debemos llegar a un sitio donde haya árboles de la especie que queramos plantar (roble, alcornoque…). Algunas de estas especies se encuentran incluso en algunos parques cercanos a nuestras casas, por lo que nos será muy fácil recolectar el fruto deseado. En el caso de las bellotas debemos coger las de mayor tamaño, verdes, sobre finales de octubre, o principios de noviembre.
  • Después tendremos que introducir las bellotas en un recipiente lleno de agua. Esto valdrá para hacer una prueba vital del proceso de germinación. Tendremos que meter las bellotas una a una. La bellota que se hunda será válida, mientras que si flota, no nos valdrá. Si las bellotas están verdes lo más fácil será que no floten.

2.- Starting the germination.

Without a doubt, this is the most important part of the entire process.

To germinate the seed there are many methods, but we use the following:

Take a good piece of cotton that will be placed in the base of the yogurt container that you brought from home. We will have to make sure that it covers the container well and that it has a good thickness (less than one centimeter).

Then two acorns will be introduced inside. It is convenient that they are lying down.

Once the acorns are placed, cotton must be introduced, more or less of the same size and thickness, to cover them.

Next, the container must be moistened. It will not be necessary to add a large amount of water. It will have to be moistened once it is dry.

2.- Iniciación do xerminado.

Sen ningunha dúbida esta é a parte máis importante de todo o proceso.

Para xerminar a semente hai moitos métodos, pero nós utilizaremos o seguinte:

Cóllese un bo anaco de algodón que se colocará na base do envase de iogur que trouxeches de casa. Teremos que asegurarnos de que cobre ben o envase e que teña un grosor bo (menor a un centímetro).

Despois introduciranse 2 landras dentro. É conveniente que estean tombadas.

Unha vez colocadas as landras, deberase poñer un algodón, máis ou menos do mesmo grosor e tamaño, para cubrilas.

A continuación haberá que humedecer o envase. Non fará falta botar unha gran cantidade de auga.  Terase que volver humedecer unha vez que estea seco.

2.- Iniciación del germinado.

Sin duda alguna esta es la parte más importante de todo el proceso.

Para germinar la semilla hay muchos métodos, pero nosotros utilizaremos el siguiente:

Se coge un buen trozo de algodón que se colocará en la base del envase de yogourt que has traído de casa. Tendremos que asegurarnos de que cubre bien el envase y que tenga un grosor bueno (menor a un centímetro).

Después se introducirán 2  bellotas dentro. Es conveniente que estén tumbadas.

Una vez colocadas las bellotas se deberá poner un algodón, más o menos del mismo grosor y tamaño, para cubrirlas.
A continuación habrá que humedecer el envase. No hará falta echar una gran cantidad de agua. Se tendrá que volver a humedecer una vez que esté seco.

3.- Plant the Seed.

When the acorn is germinated we must plant it immediately so this way we increase the probabilities of the future life .The best place to plant it´s in the tetra brick.

We must put soil until it reaches the middle of the hotbed .Then we make a hole in the middle of the hotbed to put inside the roots, once it´s inside, fill with more soil. This process will be repeated with the other acorns.

At the time of to water it, it will be enough doing it once a week with only a little bit of water. Do holes on the sides of the tetra brick so that water comes into.

The acorn will have a root in the winter, and in spring have a little tree sprout.

3.- Plantar a semente.

Unha vez xerminada a landra débese plantar inmediatamente para así incrementar as posibilidades de vida futura. O mellor sitio para plantar a semente é o brick de leite.

Debemos botar terra enriquecida ata a metade do sementeiro. Despois faremos un pequeno foxo no medio para meter a pequena raíz na terra. Cando estea metida e a landra repousando cubriremos o sementeiro ata arriba. Repetirase este proceso con todas as landras xerminadas.

Á hora de regar sobrará con facelo en cada sementeiro unha vez por semana con moi pouca auga. Perfóralles buracos nos lados preto do fondo para que a auga poida correr.

A landra botará raíz durante o inverno, e na primavera botará un pequeno brote verde.

3.- Plantar la semilla.

Una vez germinada la bellota se debe plantar inmediatamente para así incrementar las posibilidades de vida futura. El mejor sitio para plantar la semilla es el brick de leche.

Debemos echar tierra enriquecida hasta la mitad del semillero. Después haremos un pequeño hoyo en medio para meter la pequeña raíz en la tierra. Cuando esté metida y la bellota reposando cubriremos el semillero hasta arriba. Se repetirá este proceso con todas las bellotas germinadas.

A la hora de regar sobrará con hacerlo cada semillero una vez por semana con muy poca agua. Perfórales agujeros en los lados cerca del fondo para que el agua pueda correr.

La bellota echará raíz durante el  invierno, y en primavera echará un pequeño brote verde.

Como complemento a actividade de creación do miniviveiro de árbores autóctonas, o alumnado dos tres grupos de 1º da ESO realizou, na materia de Inglés, unha búsqueda de información (nomes en lingua inglesa, principais características, usos…) sobre as especies máis importantes coas que traballamos (Quercus robur, Quercus suber, Quercus ilex  e Castanea sativa), que logo plasmaron sobre os debuxos dunhas landras e colgaron, para ambientar de maneira creativa o outono, en cada unha das clases.